41341

📃วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอหนองบัวประจำเดือนกันยายน
🔶โดยน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายคฑาวุธ ทะหล้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ จำนวน 11 ราย และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งสิ้นจำนวน 20 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 4 ตัว แมว 16 ตัว
📌ณ วัดวังมะเดื่อ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

304856183 3282770175309873 817591340152624954 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมให้สัมภาษณ์ในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ฟาร์ม เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตปศุสัตว์”
📃วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ พร้อมด้วย น.สพ.พิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีการผสมเทียมพิษณุโลก นางสาวอารัมภีร์ อุทาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ร่วมกับ ดร.นิติพล พลสา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ฟาร์มโคพันธุ์ดีปากน้ำโพ จัดทำวีดิทัศน์โครงการ 1 ตำบล 1 ฟาร์ม ของกรมปศุสัตว์
🔶โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านปศุสัตว์ ให้คำแนะนำในการปรับระบบการเลี้ยงให้มีการป้องกันโรคได้ดีขึ้น และผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP รวมถึงการให้บริการฝากตัวอ่อนโค โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก นำเทคโนโลยีมาช่วยใช้ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ให้ได้สัตว์พันธุ์ดีที่มีคุณภาพตามต้องการ มีแม่โคในฝูงตั้งท้องมากขึ้น และการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ ของเพียวพลัสฟาร์ม อาทิ เช่น การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในการถนอมอาหารสัตว์ เพิ่มโปรตีนวัตถุดิบ เป็นต้น

IMG 20220809 153133

“โครงการฝึกอบรมแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565 รุ่นที่ 1และ รุ่นที่2 ” 

📃วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 15.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2565 

🔶หลักสูตร “มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการจัดการข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์” รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 77 ราย ข้าราชการ 31 ราย พนักงานราชการ 46 ราย ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 

🔶โดยมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

1660738704383

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี"

📝วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชจังหวัดนครสวรรค์ และพันเอกนิเวก พลสา ผู้จัดการเพียวพลัสฟาร์ม พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ ในการตรวจติดตามลงพื้นที่และตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ฟาร์มโคพันธุ์ดี ปากน้ำโพ

👉โดยมีดร.นิติพล พลสา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเสนอผลการดำเนินงานตามหลัก BCG Model รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในการถนอมอาหารสัตว์ เพิ่มโปรตีนวัตถุดิบ และการปรับปรุงพันธุกรรมจุลินทรีย์ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 

📌ณ วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

 297225581 3257485747838316 6092235069703037128 n

 "ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งที่ 4/2565"

👉วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
👉ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้บริการทำหมันสุนัข - แมว รวมทั้งสิ้น 19 ตัว สุนัขเพศผู้ 4 ตัว สุนัขเพศเมีย 3 ตัว แมวเพศผู้ 6 ตัว แมวเมีย 6 ตัว และบริการให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ ,แจกเวชภัณฑ์สัตว์ปีก โค-กระบือ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวม จำนวน 54 ราย
⛳️ ณ วัดสุขสันต์สามัคคี ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธี