S 26861592 0

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶

กิจกรรม “เดินตลาดเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีนจังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๖๗”

             วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน กิจกรรมเดินตลาดเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีนจังหวัดนครสวรรค์ ปี ๒๕๖๗ ณ ห้างแม็คโคร นครสวรรค์ ๒ (พรหมนิมิต) เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ สำนักสาขาช่าง ตวง วัด เขต ๑-๕ นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการจับจ่ายซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และเป็นการกำกับดูแลคุณภาพสินค้าประเภท เนื้อสัตว์(ไก่ สุกร เป็ด) พืชผัก ประมง ซึ่งมีการซื้อขายมากในช่วงตรุษจีน และเพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลตรุษจีนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๗