1543311371029

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ มีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ปศุสัตว์เขต 6 ผู้เข้าร่วมจากคณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกร โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2561 ที่อำเภอแม่วงก์ ใน 4 ตำบล คือ ตำบลแม่วงก์ ตำบลเขาชนกัน ตำบลแม่เลย์ และตำบลวังซ่าน มีการปฏิบัติงานและบริการ ประกอบด้วย

1. การอบรมให้ความรู้เกษตรกร/นักเรียน จำนวน 200 คนใน 5 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมนักเรียนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและยาเสพติด (100 คน) การอบรมเกษตรกรเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ (25 คน) การอบรมเกษตรกรเรื่องอาหารสัตว์ (25 คน) การอบรมเกษตรกรเรื่องการปรับปรุงพันธุ์/ผสมเทียม (25 คน) และการอบรมเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงและป้องกันโรคไก่พื้นเมือง (25 คน)

2. การบริการสุขภาพสัตว์ โคเนื้อ 486 ตัว (เกษตรกร 55 ราย) แพะเนื้อ 470 ตัว (เกษตรกร 12 ราย) สุกร 90 ตัว (เกษตรกร 6 ราย) และไก่พื้นเมือง 1,450 ตัว (เกษตรกร 35 ราย)

3. บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 500 ตัว

4. บริการผสมเทียม โดยมีการเหนี่ยวนำให้สัตว์มีความพร้อมก่อนทำการผสมเทียม และสอนเกษตรกรให้ความรู้ในการปฏิบัติด้วย โคเนื้อ 30 ตัว และแพะเนื้อ 30 ตัว

5. การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ/หมอกควัน 1 บริเวณ

เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการฯ ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการฯ สร้างคุณประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนชาวนครสวรรค์ โดยสอดคล้องตามความต้องการในพื้นที่ ทำให้เกิดความมั่นคงแก่อาชีพเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ของดีประจำจังหวัด เช่น นกกระทา และเป็ดบางปะกงในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตู้ฟักไข่ดิจิตอล อัจฉริยะ และร่วมทำกิจกรรม เช่น การผสมเทียมแพะ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข เยี่ยมชมการปฏิบัติงานในเต้นท์ผ่าตัดทำหมัน และเยี่ยมชมการเลี้ยงวัวเนื้อพันธุ์ Charolais ราชาแห่งวัวเนื้อ พร้อมทั้งได้ฉีดวัคซีนและยาบำรุงด้วย