83696430 2549835725269992 4448518737678565376 n

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด นายแพทย์สาธารสุขจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง ประธานหอการค้าจังหวัด นายอำเภอเก้าเลี้ยว และปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ของ บริษัท เควีเอส เฟรช โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 99/9 หมู่ 9 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และให้ความเห็นเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และแนวทางการขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง