อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ

กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล