FB IMG 1648730840886

"ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์""ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์"

📣วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะกรรมการฯ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 20 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอตาคลี อำเภอไพศาลี และอำเภอบรรพตพิสัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาให้ต่ออายุใบอนุญาตฯ แก่ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ทั้ง 20 แห่ง ซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์