S 18989070

📃วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
🔶เข้าร่วมประชุมสรุปและการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์ปีกจากสหภาพยุโรป ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และอุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินในวันที่ 29 มิถุนายน 2565