line 193339152851748

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดกิจกรรมมอบลูกโคพันธุ์แท้ (วากิว) ตัวแรกของจังหวัดนครสวรรค์”

📝วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในกิจกรรมมอบลูกโคพันธ์ุแท้ (วากิว) ตัวแรกของจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ เพียวพลัสฟาร์ม ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

👉โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ และผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งเน้นการสร้างพ่อแม่พันธุ์แท้จากการย้ายฝากตัวอ่อน และจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ที่เป็นผลสำเร็จในการย้ายฝากตัวอ่อน และได้ลูกโคพันธ์ุแท้(วากิว)ตัวแรกของจังหวัดนครสวรรค์ ในฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ที่เพียวพลัสฟาร์ม ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์