-  ทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล จ.นครสวรรค์

-  ทะเบียนรายชื่อโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ได้รับรองตามมาตรฐานฮาลาล จ.นครสวรรค์