-  คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ที่ 13/2562  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซค์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

-  คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ที่ 16/2562  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-  แบบสรุปรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มืิอการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562  แบบ ตส.1  แบบ ตส.2