รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์  ณ  วันที่ 30  กันยายน  2564

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์  ณ  วันที่ 15  ตุลาคม  2563

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 30  กันยายน  2562

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 30  เมษายน  2562

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่  30  กันยายน  2561

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่  31  สิงหาคม  2561

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่  20  กันยายน  2560