ชื่อ ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นายสัตวแพทย์​ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์
ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายคฑาวุธ   ทะหล้า
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวนฤมล  แก้วเขียว หัวหน้ากลุ่มฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางนราพร  นาเอก  หัวหน้ากลุ่มฯ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายทวีโชค  ละม้ายศรี หัวหน้ากลุ่มฯ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวอารัมภีร์  อุทาน  หัวหน้ากลุ่มฯ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายอุกฤษฎ์  ประเสริฐผล  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ นายสมศักดิ์  เกษมณี  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำภอชุมแสง นายศาสตรา  มาลัย  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว นายคฑาวุธ  ทะหล้า  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรรพตพิสัย นายโชตินรินทร์  อิสระภาพตะกูล  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี นายสมศักดิ์  เคหะวัฒนากานนท์ ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก นายอรุณ   ตันติวิภาวิน  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี นายภวัต   ปานเจริญ รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลาดยาว นายภูษิต  คะเณย์  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพศาลี นายพัฐนนท์   สุภาชัย  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า นายสุรวัฒน์  สืบสกุล ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว นายคมสัน  อินทร์เทียม ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเเภอแม่วงก์ นายสมบัติ  พวงมาลี ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่เปิน ายอนุวัฒน์  บุญประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมตาบง นางสาวธนัญดา บัวระวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอ