ชื่อ ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ างสาวอารัมภีร์  อุทาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายคฑาวุธ   ทะหล้า
หัวหน้ากลุ่มฯ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวนฤมล  แก้วเขียว หัวหน้ากลุ่มฯ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางนราพร  นาเอก  หัวหน้ากลุ่มฯ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายทวีโชค  ละม้ายศรี หัวหน้ากลุ่มฯ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวอารัมภีร์  อุทาน  หัวหน้ากลุ่มฯ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายอุกฤษฎ์  ประเสริฐผล  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ นายสมศักดิ์  เกษมณี  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำภอชุมแสง นายศาสตรา  มาลัย  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว นายสถาปนิก   นาคยา ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรรพตพิสัย นายโชตินรินทร์  อิสระภาพตะกูล  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี นายพิชิตพงษ์   ทองบำรุง ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก นายพัฐนนท์  สุภาชัย รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี นายภวัต   ปานเจริญ รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลาดยาว นายภูษิต  คะเณย์  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพศาลี นายพัฐนนท์   สุภาชัย  ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า นายพัฐนนท์  สุภาชัย รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว นายคมสัน  อินทร์เทียม ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเเภอแม่วงก์ นายสมบัติ  พวงมาลี ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่เปิน ายอนุวัฒน์  บุญประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมตาบง นายสมเจตร์   เพ็ญวิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ