ทะเบียนข้อมูล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ2561

1. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน

2. โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์

3. ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการปศุสัตว์ OK

4. ฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง

5. โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองตามมาตรฐานฮาลาล

6. ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับรองตามมาตรฐานฮาลาล

7. ร้านขายอาหารสัตว์