FB IMG 1651230735154

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ รองรับ FTA ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565"

📣วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในปีที่ 4 ถึง ปีที่ 9 (17 กุมภาพันธ์ 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2571)

🔶️ โดยมีประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า นำเสนอแผนงานโครงการฯ  

📌ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

FB IMG 1650550139567

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่”

📃วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ประจำเดือนเมษายน

 🔶โดยน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก นำหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โดยมีประชาชนผู้มาขอรับบริการด้านปศุสัตว์ จำนวน 47 ราย และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งสิ้นจำนวน 21 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 11 ตัว แมว 10 ตัว📌ณ วัดหัวถนนเหนือ ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

FB IMG 1650549860859

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายคฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอไพศาลี และผู้นำชุมชนในพื้นที่ 

🔶ร่วมรับมอบเสบียงสัตว์ หญ้าแพงโกล่าอัดฟ่อน จำนวน 250 ฟ่อน โดยได้รับสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร เพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ตามโครงการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

📌ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 21 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรที่เข้มแข็ง และประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี

FB IMG 1650461986179

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์"

📝วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอลาดยาว และคณะทำงานตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

👉ร่วมเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตฯ ในพื้นที่อำเภอลาดยาว ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์กฤษฎารุ่งเรือง , โรงฆ่าสัตว์ ก.ทรัพย์มหาศาล , โรงฆ่าสัตว์เจริญทรัพย์ และโรงฆ่าสัตว์รุ่งเจริญทรัพย์

👉 เพื่อสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครสวรรค์พิจารณารับรองให้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ต่อไป

1329624

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2565”
📃วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายคฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565
🔶เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และพิจารณาแต่งตั้งคณะงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม