S 5668905

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน”
📃วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ปศุสัตว์อำเภอแม่วงก์
🔶ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตามภารกิจ 5 มิติ ตำบลต้นแบบ Smart Tambon ณ ห้องระชุมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์
🔶โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม

FB IMG 1650285172041

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ รณรงค์ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัดนก”
📝วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. น.สพ. ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอพยุหะคีรี และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ลงพื้นที่ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
🔶โดยปฏิบัติงานนำรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สนามชนไก่ ป. ไม้เดน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในสัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนก (H5N1) ตามเป้าหมายโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

 1649217891141

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี”

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 07.00น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายคฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2565 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ  

📌ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

1649419101234

"ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"

วันที่ 8 เมษายน 2565​ นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองเบน จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดศรีประชาสรรค์ อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการ 45 ตัว

FB IMG 1648730840886

"ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์""ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์"

📣วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะกรรมการฯ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 20 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอตาคลี อำเภอไพศาลี และอำเภอบรรพตพิสัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาให้ต่ออายุใบอนุญาตฯ แก่ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ทั้ง 20 แห่ง ซึ่งได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์