294594554 3247281042192120 1582989332807818002 n

" ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 4/2565 "
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์จำนวน 3 แห่ง ที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้กับโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกำหนด จำนวน 1 แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฎกระทรวง จำนวน 2 แห่ง โดยให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

949090

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  น.สพ.ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี ตรวจประเมินฟาร์มโคเนื้อของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่อำเภอตาคลี  เพื่อขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ตามกิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ราย  ได้แก่ 1) นายภานุมาต มีใหม่ 2) นายยิ่ง ปานสอน  3) นายสุเทพ  เชื้อนุ่น  4) นายสงัด  เปี่ยมเสถียร  5) น.ส.วิไลวัณย์  พลช่วย

 S 4218990

“ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเดียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

🔶วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ในพื้นที่ร่วมงาน
🔶โดยมี นายพัทร์ฐนันท์ ธัญญาวินิชกุล นายกเทศมนตรีตำบลทับกฤช ได้กล่าวต้อนรับ และน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้นำให้สุนัขและแมว เข้ารับการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการควบคุมจำนวนสัตว์ให้เหมาะสม รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และเข้าร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ของพระองค์ท่านอีกวาระหนึ่ง

290187847 3236605273259697 2932195775529489545 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดชุมชน คนคอนหวัน และของดี 4 ภาค”
📃วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายคฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดชุมชน คนคอนหวัน และของดี 4 ภาค ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
🔶ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมกับผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ นำผลิตภัณฑ์จำหน่ายภายในงานดังกล่าว อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์โคเนื้อไทยวากิว ภายใต้แบรนด์ DO BEEF จากวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม , ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่จากกนกวรรณฟาร์ม และไข่เป็ดไล่ทุ่ง อำเภอบรรพตพิสัย โดยกิจกรรมมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ สนามบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

 FB IMG 1656505398376

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ประชุมรับการตรวจประเมินระบบสุขภาพสัตว์ปีก จากสหภาพยุโรป (EU)"

📝 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับการตรวจประเมินติดตามผล ระบบสุขภาพสัตว์ปีก จากคณะผู้ตรวจสหภาพยุโรปด้านสุขภาพสัตว์ Dr.Ana Victoria Pascual Linaza และ Dr.Asier Pagazaurtundua คณะทีมตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป (EU)   

🔶️โดยมีปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามการดำเนินงาน 

 📌ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์