320889602 1204890596821954 8414380705907466285 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
วันที่ 22 ธันวาคม 2565
เวลา 09.30 น.
“ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น"
น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

 321038505 828411444903080 4144710486940139389 n 

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
วันที่ 21 ธันวาคม​ 2565
เวลา 08.30
"กิจกรรมโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick off) ปีงบประมาณ 2566"
น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท อุทิศ คงรอด นายอำเภอชุมแสง นายไชยา คลอวุฒินันท์ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง ปศุสัตว์อำเภอชุมแสง และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(Kick off) ปีงบประมาณ 2566 พร้อมกับถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ร่วมกับส่วนกลางกรมปศุสัตว์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยจุดประสงค์การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข - แมว และเป็นการส่งความสุขให้กับประชาชนในการผ่าตัดทำหมัน ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ มีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว รวม 60 ตัว ปล่อยขบวนคาราวาน อาสาปศุสัตว์ การบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา รวมใจเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

 S 5800030

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 8 ธันวาคม 2565
เวลา 08.30 น.

“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์”

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ จัดอบรม หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกทักษะด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่อง หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการแปรรูป พร้อมการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (เป็ดพะโล้, เป็ดย่าง, เป็ดรมควัน และเป็ดอบซอสส้ม) ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) นายสำเริง อาจวงษ์ หมู่ที่ 3 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

320662506 564456718350219 5158169157185391896 n

ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"🐷🐔🐂🐶
วันที่ 19 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00 น.
"พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยปลา และมอบถุงยังชีพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา"
จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยปลา และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกิจกรรมในพิธีประกอบด้วย ไถ่ชีวิตโค จำนวน 3 ตัว ปล่อยปลา จำนวน 1,676 ตัว (ปลากดแก้ว,ปลาสวาย,ปลาสายยู และปลานิล) และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 20 ชุด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายกองค์การบริหารตำบลบางพระหลวง และพสนิกร
ซึ่งโคกระบือ ที่ไถ่ชีวิต ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์, บริษัท เคทิสไบโอเอทานอล จำกัด และ ดร.นิภา สุพิชญางกูร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป

S 2629665

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565  เวลา10.30น.นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการชุมชนคนรักสุนัข โดยมี สำนักงานอำเภอพยุหะคีรี ปศุสัตว์อำเภอ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา และภาคเอกชนร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายจุมพฏ วรรณฉัตรศิริ เป็นประธาน ณ วัดหนองเต่า ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์