22519533 1940626909487867 3970688724668576730 n

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. น.ส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมให้กำลังใจคณะสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว บริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สุนัข ๑๙ ตัว และแมว ๘ ตัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพสุทธาวาส ม.๙ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์