126538415 2786867568248191 8652156601386175540 o

25 พฤศจิกายน 2563 ร่วมจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการมอบโคเพศเมียที่มีผู้ใจบุญร่วมไถ่ชีวิตรวม 7 ตัวให้แก่เกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ