274588714 3139260156327543 8847133845150984435 n

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการปฎิบัติงาน และร่วมรับฟังแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์