274986860 3142154496038109 199078191322344277 n

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายปรีดาถาวรประดิษฐ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงสุกรของในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และแนวทางในการส่งเสริมฟาร์มสุกรให้เป็นระบบคอมพาร์ทเมนท์ โดยมีสัตวแพทย์หญิงลัดดาวัลย์ รัตนนคร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นวิทยากรและได้ร่วมออกพื้นที่เพื่อดูสภาพการเลี้ยงสุกรของฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์