FB IMG 1647432102726

"ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ (แปลงใหญ่) อ.ตาคลี"

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ(แปลงใหญ่) โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ประจำปี 2565 อบรมด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์และการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม จำนวนทั้งสิ้น 28 ราย โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่อำเภอตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์