FB IMG 1647616037560

“ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเน้นย้ำมาตรการการจัดการกรณีพบโรคระบาดในสุกร”

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเน้นย้ำมาตรการการจัดการกรณีพบโรคระบาดในสุกร ร่วมกับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ และหน่วยงานราชการในสังกัดปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่อง การควบคุมโรคระบาดสัตว์ รวมถึงติดตามรายงานสถานการณ์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 และสถานการณ์ภายในจังหวัดนครสวรรค์ และชี้แจงแนวทางการดำเนินการกรณีพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในฟาร์มสุกร โรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร กระบวนการจัดการภายในโรงฆ่าสัตว์กรณีพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ปนเปื้อนในสัตว์ โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการกรมปศุสัตว์ และแนวทางการเคลื่อนย้ายสุกรตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ติดตามประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์