FB IMG 1650461986179

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์"

📝วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอลาดยาว และคณะทำงานตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

👉ร่วมเข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตฯ ในพื้นที่อำเภอลาดยาว ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์กฤษฎารุ่งเรือง , โรงฆ่าสัตว์ ก.ทรัพย์มหาศาล , โรงฆ่าสัตว์เจริญทรัพย์ และโรงฆ่าสัตว์รุ่งเจริญทรัพย์

👉 เพื่อสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครสวรรค์พิจารณารับรองให้ต่ออายุใบอนุญาตฯ ต่อไป