FB IMG 1650549860859

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายคฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอไพศาลี และผู้นำชุมชนในพื้นที่ 

🔶ร่วมรับมอบเสบียงสัตว์ หญ้าแพงโกล่าอัดฟ่อน จำนวน 250 ฟ่อน โดยได้รับสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร เพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ตามโครงการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

📌ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 21 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรที่เข้มแข็ง และประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี