1329624

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ครั้งที่ 2/2565”
📃วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายคฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565
🔶เพื่อพิจารณาการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และพิจารณาแต่งตั้งคณะงานการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม