S 5668905

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน”
📃วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคฑาวุธ ทะหล้า ปศุสัตว์อำเภอหนองบัว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ปศุสัตว์อำเภอแม่วงก์
🔶ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ตามภารกิจ 5 มิติ ตำบลต้นแบบ Smart Tambon ณ ห้องระชุมที่ว่าการอำเภอแม่วงก์
🔶โดยมีนายจุมพฏ วรรณฉัตรศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม