285453624 3210156602571231 2554165694948367586 n

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ จัดประชุมข้อราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2565"
👉วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์