124691

📢 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาดโคเนื้อ-กระบือ" ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
🌼🌼 การอบรมประกอบด้วย
1) การจัดการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) โดย วิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ 2) การจัดการฟาร์มโคเนื้อจากเกษตรกรต้นแบบ ,การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ โดย ผศ.ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ 3) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ-กระบือ (GAP) โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 36 ราย