S 4218990

“ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเดียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

🔶วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน ในพื้นที่ร่วมงาน
🔶โดยมี นายพัทร์ฐนันท์ ธัญญาวินิชกุล นายกเทศมนตรีตำบลทับกฤช ได้กล่าวต้อนรับ และน.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้นำให้สุนัขและแมว เข้ารับการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการควบคุมจำนวนสัตว์ให้เหมาะสม รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และเข้าร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ของพระองค์ท่านอีกวาระหนึ่ง