304856183 3282770175309873 817591340152624954 n

“ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมให้สัมภาษณ์ในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ฟาร์ม เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตปศุสัตว์”
📃วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ พร้อมด้วย น.สพ.พิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีการผสมเทียมพิษณุโลก นางสาวอารัมภีร์ อุทาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ร่วมกับ ดร.นิติพล พลสา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ฟาร์มโคพันธุ์ดีปากน้ำโพ จัดทำวีดิทัศน์โครงการ 1 ตำบล 1 ฟาร์ม ของกรมปศุสัตว์
🔶โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านปศุสัตว์ ให้คำแนะนำในการปรับระบบการเลี้ยงให้มีการป้องกันโรคได้ดีขึ้น และผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP รวมถึงการให้บริการฝากตัวอ่อนโค โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก นำเทคโนโลยีมาช่วยใช้ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ให้ได้สัตว์พันธุ์ดีที่มีคุณภาพตามต้องการ มีแม่โคในฝูงตั้งท้องมากขึ้น และการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรต่าง ๆ ของเพียวพลัสฟาร์ม อาทิ เช่น การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในการถนอมอาหารสัตว์ เพิ่มโปรตีนวัตถุดิบ เป็นต้น