1660738704383

"ปศุสัตว์นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี"

📝วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชจังหวัดนครสวรรค์ และพันเอกนิเวก พลสา ผู้จัดการเพียวพลัสฟาร์ม พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับนายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ ในการตรวจติดตามลงพื้นที่และตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ฟาร์มโคพันธุ์ดี ปากน้ำโพ

👉โดยมีดร.นิติพล พลสา นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำเสนอผลการดำเนินงานตามหลัก BCG Model รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ การประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในการถนอมอาหารสัตว์ เพิ่มโปรตีนวัตถุดิบ และการปรับปรุงพันธุกรรมจุลินทรีย์ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 

📌ณ วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์