-  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  คยส.6/2564