-  สัญญาซื้อขาย (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ปีงบประมาณ 2564