88886

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมลงพื้นที่กับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธิ์โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นทีา ต.แม่เลย์ อ.แม่ววก์ จ.นครสวรรค์ จำนวน 6 ราย ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้สนับสนุนไก่ไข่ 5 ตัว/ราย และอาหารสำเร็จรูป 30 กก./ราย แก่เกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการ 5 ราย
1. นางสุธาสินี แสงอรุณ
2.นายผล พันตะคุ (5 ประสาน)
3. นายเกรียงไกร บุญพยุง
4. นายเชียงศักดิ์ อุทุมพร
5. นางหนูเจียม ถนอมสงวน
6. นายจักรินทร์ จูแจ่ม
ซึ่งมีหน่วยงานร่วมดำเนินการติดตามได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่วงก์