1646751145035

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการอบรมและมอบเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ(แปลงใหญ่) ซึ่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพศาลี จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ประจำปี 2565 อบรมด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์และการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านเขาดิน (แปลงใหญ่) อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ.อาคารไทยญี่ปุ่น ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์