949090

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565  น.สพ.ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี ตรวจประเมินฟาร์มโคเนื้อของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่อำเภอตาคลี  เพื่อขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ตามกิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ราย  ได้แก่ 1) นายภานุมาต มีใหม่ 2) นายยิ่ง ปานสอน  3) นายสุเทพ  เชื้อนุ่น  4) นายสงัด  เปี่ยมเสถียร  5) น.ส.วิไลวัณย์  พลช่วย