294594554 3247281042192120 1582989332807818002 n

" ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 4/2565 "
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์จำนวน 3 แห่ง ที่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้กับโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านเกณฑ์ตามกฎกระทรวงกำหนด จำนวน 1 แห่ง และโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามกฎกระทรวง จำนวน 2 แห่ง โดยให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด