3

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่เปินร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เปิน โดยให้บริการทำหมันสุนัข-แมวฟรี และให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงโค-กระบือ-แพะ-ไก่ อื่นๆ  สรุปผลการให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ทั้งสิ้น จำนวน 24 ตัว แบ่งเป็นแมวเพศเมีย จำนวน 12 ตัว แมวเพศผู้ 7 จำนวน สุนัขเพศเมีย จำนวน 2 ตัว สุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว  ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

FB IMG 1647616037560

“ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเน้นย้ำมาตรการการจัดการกรณีพบโรคระบาดในสุกร”

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเน้นย้ำมาตรการการจัดการกรณีพบโรคระบาดในสุกร ร่วมกับหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ และหน่วยงานราชการในสังกัดปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมปศุสัตว์ เรื่อง การควบคุมโรคระบาดสัตว์ รวมถึงติดตามรายงานสถานการณ์ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 และสถานการณ์ภายในจังหวัดนครสวรรค์ และชี้แจงแนวทางการดำเนินการกรณีพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรในฟาร์มสุกร โรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร กระบวนการจัดการภายในโรงฆ่าสัตว์กรณีพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ปนเปื้อนในสัตว์ โดยให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการกรมปศุสัตว์ และแนวทางการเคลื่อนย้ายสุกรตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ติดตามประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

275586363 3147968558790036 7941587709230577918 n

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย ของอธิบดีกรมปศุสัตว์และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมปศุสัตว์และจังหวัดนครสวรรค์ โดยดำเนินการปรับปรุงบริเวณจุดจอดรถ ป้ายสัญลักษณ์บริเวณด้านหน้าทางเข้า – ออก สำนักงานฯ ให้ชัดเจน และจุดบริการผู้มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 FB IMG 1647432102726

"ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ (แปลงใหญ่) อ.ตาคลี"

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ(แปลงใหญ่) โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ประจำปี 2565 อบรมด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์และการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม จำนวนทั้งสิ้น 28 ราย โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่อำเภอตาคลี ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

275416343 3146561472264078 7696249203913429132 n

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีการผสมเทียมพิษณุโลก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ฟาร์มโคพันธุ์ดีปากน้ำโพ ตั้งอยู่ที่ 302 หมู่ 8 ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยการดำเนินงานของวิสาหกิจนี้ เริ่มต้นการนำวัตถุดิบเหลือใช้ (เปลือกทุเรียน) มาหมักด้วยจุลินทรีย์ เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์โปรตีน และทำให้เปลือกทุเรียนอ่อนนุ่มมีความน่ากินไปเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็นฟาร์มโคเนื้อเข้าสู่มาตรฐาน GAP โดยได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยนำโคที่ขุนไปเข้าฆ่าที่โรงฆ่ามาตรฐาน และนำเนื้อโคที่ได้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง ภายใต้ชื่อแบรนด์ DO BEEF PAKNAMPHO เป็นการทดลองรสชาติและคุณภาพเนื้อโคที่ตนเองผลิตตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงโคมีชีวิต การนำสัตว์เข้าฆ่า จนถึงขั้นตอนการจำหน่ายเนื้อโค นอกจากเลี้ยงโคแล้วภายในวิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม ยังมีการเลี้ยงเป็ดไข่ ไก่ไข่ ปลูกผักปลอดสาร ทำให้ผู้ประกอบการมีแนวคิดเพื่อให้เป็นรูปแบบการเกษตรที่ครบวงจรและยั่งยืนจึงได้ก่อตั้งร้านอาหารชื่อร้าน ฟูจิมะ คาเฟ่ (Fujima cafe) ขึ้นในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเพียวพลัสฟาร์ม