80625

  จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (War room)


• (21 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) โดยมี นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง เลขานุการ คณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อแจ้งสถานการณ์โรค ASF กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังโรค และแผนเผชิญเหตุของโรค ASF ในจังหวัดนครสวรรค์
ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ที่ให้ทุกจังหวัดจัดประชุม ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรค ASF ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที
• หากประชาชน หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พบปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรม 1567 และศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056 221455 , 093 6826589 นายทวีโชค ละม้ายศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์