2563 06 17e 017

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มีรายละเอียดดังนี้

-ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ เพียวพลัสฟาร์ม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ทางฟาร์มมีการนำเสนองานวิจัยการนำเปลือกทุเรียนหมักจุลินทรย์ ใช้เป็นพืชอาหารสัตว์เลี้ยงโคโดย ดร.นิติพล พลสา นักวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์เพียวพลัสฟาร์ม กรมปศุสัตว์ได้ให้ความร่วมการวิจัยต่อยอดเพื่อปรับสูตรอาหารสัตว์ และเก็บข้อมูลงานวิจัย เพื่อนำมาใช้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดต่อไป ซึ่งเป็นนวัตกรรมการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
-ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์ นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัศน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ ได้นำเสนอผลงาน และนวัตกรรมต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นภายในศูนย์ฯ สามารถเผยเเพร่ให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ได้
-ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ ทรัพย์สมบูรณ์ฟาร์ม อ.ไพศาลี จ. นครสวรรค์

96365584 551557528859779 2514387766201024512 o

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน  การมอบโค-กระบือ จำนวน 27 ตัว  ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โค-กระบือ ดังกล่าวจะนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

7f07082e 6b7f 4ed1 ab9c 4aad8346c5fa

จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมบูรณาการตรวจสินค้าเกษตรที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี ๒๕๖๓วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมบูรณาการรณรงค์ออกเยี่ยมเยียนการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตรวจคุณภาพสินค้าเกษตร อาทิ เนื้อไก่ เนื้อสุกร พืชผัก ผลไม้ สัตว์น้ำ ที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ สำหรับสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ พบว่าร้านค้าต่างๆได้ใส่ใจในคุณภาพและความสะอาดเป็นอย่างดี เนื้อสุกรมีการจำหน่ายเพิ่มขึ้นและราคายังคงสภาพปกติ เนื้อแดงราคา ๑6๐ บาท/กก. หมูสามชั้น ๑4๐ บาท/กก. ซี่โครงหมู ๑4๐ บาท/กก. เนื้อหมูที่จำหน่ายมีความสดและถูกสุขอนามัยทั้งตัวเนื้อสัตว์และสภาพการจำหน่าย สำหรับเนื้อไก่ราคาปกติ โดยเนื้อไก่ทั้งตัวราคา ๗5 บาท/กก. ไก่ผ่าซีก 90 บาท/กก. อกไก่ ๘๐ บาท/กก. ปีกไก่บน 85 บาท/กก. ส่วนสินค้าอื่นๆยังคงมีการจำหน่ายเป็นปกติ  ด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจังหวัดนครสวรรค์มีฟาร์มมาตรฐานอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ๑๖๓ แห่ง ผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดปีละร่วม ๔๐ ล้านตัว และราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ ๓๕ บาท และมีฟาร์มมาตรฐานอุตสาหกรรมสุกร ๕๔ แห่ง ผลิตสุกรขุนเพื่อบริโภคและจำหน่ายปีละไม่น้อยกว่า ๒.๕ แสนตัว ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ ๘๔ บาท และไข่ไก่มีการผลิตออกสู่ตลาด ๘ แสนฟอง/วัน สำหรับการตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์มีการตรวจสอบเป็นประจำตามระบบมาตรฐาน“ปศุสัตว์ OK” ในตลาดสดทุกอำเภอโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนนี้ โดยการตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ทางกายภาพ การตรวจใบอนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ที่ถูกต้อง รวมถึงการให้คำแนะนำวิธีการเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพที่สะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาจับจ่ายให้เลือกซื้อสินค้าในตลาด ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

83696430 2549835725269992 4448518737678565376 n

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด นายแพทย์สาธารสุขจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง ประธานหอการค้าจังหวัด นายอำเภอเก้าเลี้ยว และปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ของ บริษัท เควีเอส เฟรช โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 99/9 หมู่ 9 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และให้ความเห็นเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และแนวทางการขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
 

77291112 2492305864356312 3106160437691940864 o

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา09.00น. นางนราพร นาเอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สมทบเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 11 ตัว