67321543 2161668353962180 733975546853064704 n

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรรค์ จัดโครงการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Funtional Exercise) ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดย นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธาน และนายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 6 สัตวแพทย์หญิง นพวรรณ บัวมีธูป ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ด้านสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์เป็นผู้สังเกตการพร้อม หัวหน้ากลุ่มงาน จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มงานอำเภอเภอทุกอำเภอ ผู้ประกอบการ โรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ ตามคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายภาระกิจหน้า ที่จังหวัดนครสวรรค์

67331673 2377998809120352 7170736440869912576 n

 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ CoO นครสวรรค์ เพื่อพิจารณาการขอสินเชื่อของกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่โคเนื้อตาคลี(9,940,000 บาท)เพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพ(ต้นน้ำ) อนึ่ง กลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อฯมีสมาชิก 34 ราย เดิมเลี้ยงโคเนื้อแบบดั้งเดิมมีโคเนื้อเพศเมีย 711 ตัว ต้องการสินเชื่อเพื่อขยายการผลิตโดยจัดซื้อแม่โคอีก 203 ตัว จัดสร้างคอกกลาง ปรับคอกสมาชิก และรวมถึงการปรับระบบการเลี้ยงใหม่แบบ GAP เชื่อมโยงการตลาดกับแปลงใหญ่โคเนื้อตากฟ้า, บ.premium beef  ผลการพิจารณา : คณะกรรมการฯมีมติให้กลุ่มฯไปเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการให้สมบูรณ์ โดยคณะกรรมการฯจะนัดลงตรวจในพื้นที่ด้วย และเสนอโครงการเข้าพิจารณาใหม่ในการประชุมคราวต่อไป

S 9879623

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ จาก นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

15558

นายสามารถ รังผึ้ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับนางสาวพินณารักษ์ พันธุมาศ นักวิชาการเกษตร ฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะออกตรวจติดตามประเมินผล โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ให้คำแนะนำเสนอแนะแก่กลุ่มเกษตรกรและชี้แจงข้อกำหนด ประเมินผลกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย 2 กลุ่ม 20 ราย

65826192 860392781005979 2215666498637135872 n


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ บริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมให้ความรู้ประชาชนเรื่องพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ร้านจำหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง มาร่วมออกร้านจัดกิจกรรมแจกรางวัล 

นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ โดยให้บริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมให้ความรู้ประชาชนเรื่องพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ซึ่งก่อนเปิดกิจกรรมนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ทึ่สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์กลางการแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชียภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนครสวรรค์ ปรากฏครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2545หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมมิให้เกิดการระบาดต่อเนื่องถึงประมาณ 17 ปี ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวชื่นชม และขอให้มีมาตรการต่อเนื่องเพื่อมิให้เกิดการระบาดขึ้นอีก ส่วนกิจกรรมที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นนอกจากการฉีดวัคซีนทำหมันสุนัขและแมวแล้ว ร้านจำหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง ยังมาร่วมออกร้านจัดกิจกรรมแจกรางวัลด้วย