1646751145035

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการอบรมและมอบเวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ(แปลงใหญ่) ซึ่งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไพศาลี จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ประจำปี 2565 อบรมด้าน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์และการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านเขาดิน (แปลงใหญ่) อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย โดยได้รับเกียรติจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ.อาคารไทยญี่ปุ่น ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

275143581 3144332735820285 1440833547134673380 n

วันที่ 4 มีนาคม 2565 น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท กนกวรรณฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นแหล่งคัดและขนส่งไข่ไก่ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการขอรับรอง GMP. ศูนย์รวบรวมไข่ ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

275043512 1499518367108621 2506865837985886755 n

วันที่ 3 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น.  น.สพ.ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์  ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2565 โดยมีนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยช่วงเช้าได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งตรวจแถวผู้ปฏิบัติการฝนหลวง 9 ชุด เพื่อแสดงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วยที่จะออกปฏิบัติการฝนหลวง และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ณ  โรงเก็บเครื่องบิน 7 สนามบินนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

275222031 3144370782483147 4343110455655758040 n

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. น.สพ.ปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดี GMP สำหรับโรงฆ่าสัตว์ (ไก่เนื้อ) ตรวจติดตามประจำปี 2565 ของบริษัทเควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด เลขที่ 99/9 ม.9 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม บริษัทเควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด โดยการตรวจจะดำเนินการตรวจเอกสารตามหลักเกณฑ์ เดิน qualidoor เพื่อดูภาพในอาคาร และดูการจัดการน้ำเสียของโรงฆ่าสัตว์

88886

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมลงพื้นที่กับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ติดตามตรวจสอบผลสัมฤทธิ์โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นทีา ต.แม่เลย์ อ.แม่ววก์ จ.นครสวรรค์ จำนวน 6 ราย ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้สนับสนุนไก่ไข่ 5 ตัว/ราย และอาหารสำเร็จรูป 30 กก./ราย แก่เกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการ 5 ราย
1. นางสุธาสินี แสงอรุณ
2.นายผล พันตะคุ (5 ประสาน)
3. นายเกรียงไกร บุญพยุง
4. นายเชียงศักดิ์ อุทุมพร
5. นางหนูเจียม ถนอมสงวน
6. นายจักรินทร์ จูแจ่ม
ซึ่งมีหน่วยงานร่วมดำเนินการติดตามได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่วงก์