51223853 769349350110323 4718325572441210880 n

จังหวัดนครสวรรค์สรุปผลการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในรอบปีที่ผ่านมาทั้งในคนและในสัตว์ พร้อมตั้งเป้าหมายในปีถัดไป สำหรับการควบคุมในคนใช้วิธีเคาะประตูบ้านสำรวจทุกสัปดาห์ ส่วนการเฝ้าระวังในสัตว์ ใช้มาตรการการมีส่วนร่วมจากผู้เลี้ยงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ดูแลอย่างต่อเนื่อง

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้วางมาตรการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าควบคุมได้อย่างถาวร ซึ่งที่ผ่านมา การเฝ้าระวังในคนพบผู้ป่วย ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2545 มาตรการที่ใช้ได้ผลอย่างต่อเนื่องคือการป้องกันโดยอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเข้าสำรวจทุกหลังคาเรือนเป็นรายสัปดาห์ เพื่อค้นหาผู้ถูกน้ำลาย สุนัขและแมว หรือถูก สุนัขและแมว กัดหรือข่วน หากพบจะให้วัคซีนจนครบ ส่วนมาตรการดูล้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์ ควบคุม ติดตาม เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือเหตุรำคาญจากสัตว์ให้ครอบคลุมทุกแห่ง อีกทั้งขอความร่วมมือผู้เลี้ยง ให้ดูและสัตว์ด้วยความรับผิดชอบ นำไปรับวัคซีนทุกปี เลี้ยงแต่พอสมควรที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง ที่สำคัญไม่นำไปปล่อยในที่สาธารณะ สถานที่ราชการ หรือ วัด ซึ่งจะสร้างภาระให้สถานที่นั้นๆ รวมถึงใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่กันไปด้วย เช่น ติดป้ายประกาศห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยง ตามสถานที่ดังกล่าว หากฝ่าฝืน จะต้องรับโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ เป็นต้น  สำหรับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2561 สุ่มตัวอย่างซากสัตว์จาก 142 อปท. พบผลบวกที่อำเภอโกรกพระ 2 ตัวอย่าง และพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงในรัศมี 5 กิโลเมตร ทั้ง 2 พื้นที่

50870261 287456368603231 8132760401654841344 n

ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่าย เป็ด ไก่ หรือหมู ตามโครงการ อาหารปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 สร้างความมั่นใจผู้บริโภคช่วงตรุษจีน

นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลวยณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าตรวจเข้มโรงฆ่าสัตว์ สถานที่จำหน่าย เนื้อสัตว์ ทั้งเป็ด ไก่ และสุกร ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ตระหนักถึงการผลิตสินค้าปศุสัตว์เริ่มต้นจากระดับฟาร์ม โรงชำแหละ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด ซึ่งต้องมีการตรวจสอบกำกับดูแลคุณภาพเนื้อหมู เนื้อไก่ และสัตว์ปีกอื่นๆ รวมถึงขั้นตอนการผลิตต้องสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและถูกหลักอนามัย มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ในตลาดส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังสารปนเปื้อน สารตกค้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค จึงได้ดำเนินการตรวจตลาดเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 เพื่อกำกับดูแลคุณภาพสินค้าปศุสัตว์(เนื้อไก่ สุกร เป็ด) ให้ถูกหลักอนามัยและ ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ประชาชนเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ มาจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารตกค้าง สารปนเปื้อน สำหรับการบริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ออกมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้

 

48404030 273191373363064 3701971482247692288 n

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562

วันนี้ (25 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ พัฒนาศักยภาพคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ สร้างมูลค่าและสร้างโอกาสในการแข่งขันแก่เกษตรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ตลอดจนถึงเป็นการเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภคและทางเลือกแก่เกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพมาทำการเลี้ยงปศุสัตว์ปลอดภัย โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 400 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการฟาร์มมาตรฐาน (ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร) และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้แก่กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อ ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 เกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะได้รับการพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันมากขึ้น เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ตลอดจนผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าบริษัทปลอดภัยและปศุสัตว์อินทรีย์ทำให้สุขภาพดีขึ้น ตามไปด้วย

 

239413

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ แบบปล่อย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย งบพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จากอำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง อำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิน จำนวน 50 ราย

 

29809

วันที่ 26 ตุลาคม​ 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ สถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด วัดเขาเจดีย์​ 15​ ถนนประชาตาคลี ​ อำเภอตาคลี​ จังหวัดนครสวรรค์​ โดยมี นายปรีชา​ เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์​ นายสุรเดช สมิเปรมเลขานุการกรม​ ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ​นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลยวณิชย์​ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์​ นายสัตวแพทย์ชาญชัย​จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ​ นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ​ สุวัฒนะเชาว์​ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ สถานสงเคราะห์​ สุนัขจรจัดวัดเขาเจดีย์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่พิการ ถูกทิ้งและถูกทำร้าย ปัจจุบัน สถาน​สงเคราะห์​ สุนัขจรจัดวัดเขาเจดีย์​ มีสุนัขในการดูแล 315 ตัว และมีลิงในความดูแล​ 3,150 ตัว​ บนพื้นที่ 33 ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม